SONUÇ BİLDİRGELERİ
SONUÇ BİLDİRGESİ (16 – 21 MAYIS 2017)
S.S.
TÜM TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
“ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “
EFTALİA MARİN RESORT ***** Hotel
Türkler Beldesi – Alanya / ANTALYA
16 – 21 Mayıs 2017
 
S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, kurulduğu 1994 yılından itibaren “ Yaşam Boyu Eğitim “ ilkemiz ışığında, her yıl en az bir defa, kesintisiz olarak  “Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ organize etmektedir.
            2017 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ 24 üncü eğitim çalışmasıdır.
         S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, Türkiye çapında örgütlü 7 Bölge Birliği, 70 den fazla Birim Tüketim Kooperatifi ve 35.000 civarında Kooperatif Ortağını temsil etmektedir.
            Bu Eğitim Semineri, Merkez Birliği’mize bağlı Bölge Birliklerinden ve onlara bağlı Birim Kooperatiflerden gelen Kooperatifçiler ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanları, T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden bir Öğretim Üyesi ve TEDAŞ Genel Müdür Müşaviri’nin katılımı ile uygulanmıştır.
            Seminerde sunulan bildiriler ile soru – cevap bölümündeki öneri ve dilekler kapsamında hazırlanan bu metin, 2017 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri ” nin katılımcılarına okunmak ve onay alınmak için yazılan,
 
SONUÇ BİLDİRGESİDİR.
 
            Bu nedenle Kooperatifçilik Yönetici Eğitim Seminerimizde, Yeni Yasa Çalışmalarının geldiği son durum, Koopkart Projesinin aşamaları ve Kart türleri, Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri ve Mevzuatı ile Merkez Birliği Teftiş Projesi incelenmiş olup,  Kooperatifçilerin öneri – istek ve yorumları ile sunum ve öneri’lerde “ Görüş birliği ” ne varılmış ve Katılanların Oybirliği ile Kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
 
            1 - ) MERKEZ BİRLİĞİ – ŞEKERBANK, VISA BONUS ÖZELLİKLİ KOOPKART PROJESİNİN UYGULANMAYA BAŞLANMASI…
 
Merkez Birliğimiz, bizim ortaklarımızın yararlanacağı şekilde ve kapalı devre Merkezi Sistemde bir “ KoopKart “ çalışmasını, 2000 yılından itibaren, o günün koşullarına uygun olarak Kocaeli Bölgesinde 10 yıl, İstanbul Bölgesinde 2 yıl uygulamıştır.
            Bu gün ise Ulusal ve Uluslar arası alış-verişe uygun BONUS ve VISA özellikleri taşıyan bir kart sistemini uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz.
Merkez Birliğimiz ile ŞEKERBANK T.A.Ş. arasında yapılan protokol ve Uygulama Sözleşmesi ile Kartlı alış-veriş projemiz gündeme alınmış, kartımızın işlevselliğe başlayabilmesi için gerekli ilave yazılımlar, Şekerbank VISA – Bonus üzerine yazılmaya başlanmıştır.
            Bu süreç, yapılan her işin test edilip onaylanması aşamalarında oldukça zaman almış ancak; artık son testlere başlanmıştır.
            Patenti Merkez Birliğimize ait olan Koopkart’ımız tür olarak, ortağımızla organik bağımızın ve sıcaklığımızın devam ettiği, hem sözleşme yaptığımız mağazalarımızda hem de Kredi Kartı ile alış-veriş yapılabilen dünyanın her yerinde geçerli olacaktır.
            Merkez Birliği’ “ KoopKart “ projesinin, ortaklarımızın ve Kooperatiflerimizin hayrına işleyebilmesi için, KoopKart Projesine girmemiş olan Birim Kooperatiflerimiz ile Bölge Birliklerimizin, vakit kaybetmeden başvuru yapıp sisteme girmeleri, örgütsel bütünlük açısından gereklidir.
            Bir başka bilinmesi gereken konu da, 6493 sayılı yasanın, Kartlı alış – veriş konusuna değinmesi ve Kart hizmeti sunacakların kendi başlarına hareket edemeyecekleri konusudur. Cezaları çok ağırdır. Herkes keyfi denilecek bir çalışma şekli ile kendilerine has Kart çıkaramayacaktır. Birim Kooperatiflerimizin ve Birliklerimizin dikkatine sunulur.
Bu sonuca göre “ Ya birlik olur Çok ve Tok oluruz, ya da Uluslar arası Sermaye kuruluşları ve onların işbirlikçileri karşısında Yok oluruz.
 
2- )  1163 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI
 
Değerli Katılımcılar,
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, yeniden yazılıyor.
Merkez Birliği olarak çok önemsediğimiz bu konu hakkında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU konuyu aynı şekilde önemseyerek, Seminerimize katılıp, 19 Mayıs 2017 tarihinde iki tam ders sunum gerçekleştirmiştir.
Çalıştığımız bu konu hakkında, çalışma aşamasında sunduğumuz görüş ve taleplerimizi şöyle açıklayabiliriz.
A - ) 1163 sayılı yasamız, başka yasalara ihtiyaç duyulmadan, her türlü kooperatifçilik uygulamalarını kapsamalı ve temel yasa olmalıdır.
Farklı kooperatifçilik uygulamaları ise Anasözleşmelerde düzenlenmeli ve ayrıntılandırılmalıdır.
B - ) Ülkemizde Kooperatifçilik, üç ayrı yasa ile uygulanıyor.
Bunu doğru bulmuyoruz.
Her üç yasanın da uygulanma aşamaları ve denenmişliği göz önüne alınarak, Yeni Kooperatifçilik Yasası Kooperatiflerin ihtiyacı olan tüm içerikleri barındırmalı ve diğer özel yasaların gündemden ve uygulamadan kaldırılmasını getirmelidir.
C - ) Yeni Yasa’da, yenilik ve değişiklik adına karmaşık uygulamalar düzenleyerek,  içinden çıkılmaz bir mevzuat yumağı yaratmamalıyız.        
Bilakis “ Kooperatifsel Yapılanma “, yasal ve uygulanabilir kolaylıklar gösterilerek teşvik edilmelidir. Böyle bir uygulama Birleşmiş Milletlerin 2012 Kooperatifler Yılı açıklamasına da uygun olacaktır.
D - ) Kooperatiflerimiz, Yasalar ve yerel yönetim uygulamaları da dahil olmak üzere, 13 ayrı birim tarafından denetlenmektedir.
Denetim Kooperatifçiliği uygulamasından ziyade, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi içeriğine uygun olarak Bakanlığımız, bazı iş ve görevlerini, dolayısıyla Denetim Görevini Birlik ve Merkez Birlikler düzeyinde devreder hale gelmeli, Üst Birliklerin yapısal güçlenmesine yasal destek sağlanmalıdır. Denetime Yetkili Kooperatifler söylemi, daha doğru bir çalışma ve düzenleme olarak görünmektedir.
F – ) Özellikle Tüketim Kooperatifçiliği açısından baktığımız zaman, diğer yasalar ile Kooperatifçiliğe verilmiş desteklerin, Tüketim Kooperatifçiliğinin elinden alındığını görmekteyiz.
Bunlar;
f – 1 - ) 1998 yılında Kurumlar Vergisi Kanununda “ Üstbirliklerine Ortak Olan Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muaf “ tutulması,
f – 2 - ) 1475 sayılı İş Kanunu’ nun, İşyerleri içerisindeki çalışanların ve ailelerinin yiyecek, giyecek, içecek ve yakacak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için işverence İŞYERİ İçerisinde İşyeri Kantinlerini zorunlu kılan 22. Maddesi idi. ( İşverenler bu gibi özel hizmet gerektiren işleri yapmak istemedikleri için, İşyeri İçerisinde Kurum İçi Tüketim Kooperatiflerinin açılmasına ve çalışmasına izin veriyorlardı.)
f – 3 - ) 4857 sayılı yasa ile değiştirilen bu uygulama, Türkiyede çok sayıda Kooperatifin kapanmasını veya kapatılmasını beraberinde getirmiştir.
f – 4 - ) Her ne kadar 4857 sayılı yasanın 115. Maddesi Tüketim Kooperatifçiliği konusunu işlese de esas itibariyle yaptırımcılıktan uzak olmasından dolayı beklenilen faydanın sağlanamadığı gözlemlenmiştir.
Bu maddelerin yeniden düzenlenmesi ve yaptırımcı içerik taşıması talebimizdir.
 
3 - ) YENİ TÜR KOOPERATİFLER
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sayın Turna ÇELİK tarafından sunulan “ Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri “ konusu, seminere katılan Kooperatif Yönetici ve Ortakları tarafından ilgiyle karşılanmış, soru – cevap bölümleri ile iki ders işlenmiştir.
Mevcut Tüketim Kooperatifleri veya diğer türlerin, bu kooperatiflere tanınan haklar ve uygulamalardan yararlanabilmesinin yasal yolları olup olmadığı, olacaksa nasıl olacağı konularında bilgiler paylaşılmıştır.
Merkez Birliğimiz adına bir sunum yapan Sayın Mehmet BUZACI, konuyu ayrıntılandırarak, uygulama önündeki bazı zorluklara dikkat çekmiştir.
Yurdumuzun jeolojik konumunun, yenilenebilir enerji yatırımlarına çok uygun olduğu, bu konuda Kooperatifçilere çok iş düştüğü anlaşılmıştır.
 
4 - ) MERKEZ BİRLİĞİ TEFTİŞ PROJESİ
Bu konu hakkında Merkez Birliği Kurucu Başkanı Sayın Enver KILIÇ konuştu. Yeniden bu konunun gündeme alınmasında bir fayda olmadığını söyledi.
Buradan yola çıkarak, mevcut Genel Başkan Yakup ESEN söz aldı ve aşağıdaki açıklamayı yaptı.
“ Değerli Kooperatifçiler,
Yıllar önce, Merkez Birliği Yönetim Kurulu’nun uzmanlarla birlikte çalışarak hazırlanan Merkez Birliği Teftiş Projesi, katılımcılara okunmak, öneri ve eleştirileri derlemek ve tekrar onay alınmak üzere bu çalışma içine alınmıştır.
Neden böyle bir gereklilik duyulmuştur?
Bilindiği gibi 1163 sayılı yasanın yeniden yazılması aşamasında, denetçilik ve denetim işi de yeniden ele alınmakta ve Denetim Kurullarının uygulamadan kaldırılacağı bilgisi yayılmaktadır.
Gerek 1163 sayılı yasada, gerekse Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda, “ Bakanlığın bazı görevlerini Kooperatiflere devretmesi dillendirilmiştir. Bu madde gereğince Bakanlık, yeni yasa çalışmaları sırasında Denetim Uygulamasını ya dışarıda kurulacak ve denetçilerden oluşacak “ Denetim Kooperatifleri “ne verecek veya Strateji Belgesi içeriğine uygun olarak, “ Denetime Yetkili Kooperatifler “ kavramı kapsamında, her tür kooperatifin üst birliğini resmen görevlendirmiş olacaktır. İşte bu nedenle, gelecekte olabilecek böyle bir uygulama karşısında boşluğa düşmemek ve Bakanlığımıza hazır bir yönetmelik sunmak için bu çalışma 2017 seminerine taşınmıştır.
Üstümüze görev düştüğünde hazır olduğumuzun anlaşılması gerekir “ diyerek her katılımcıya basılı bir Teftiş Yönetmeliği sunmuştur.
5 - )             MERKEZ BİRLİĞİMİZ ADINA-ÖZEL TEŞEKKÜRLER
 
            Güzel Yurdumuzun, Cennet Bölgelerinden ve Turizm Başkenti olan, Antalya İli’ mizin Alanya İlçe’sine bağlı Türkler Beldesinde kurulu EFTALİA MARİN RESORT ***** Hotel’de gerçekleştirdiğimiz, 2017 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “nin umulandan daha iyi olması için çaba sarfeden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU’ na, Uzman Yardımcısı Sayın Turna ÇELİK’ e, Seminerimizi ziyaret ederek bir konuşma yapan ve çalışmalarımızı onurlandıran Antalya Ticaret İl Müdürü Sayın Seval DİZERKONCA’ ya, T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mustafa KARA’ ya, TEDAŞ Genel Müdür Müşaviri Sayın Ahmet Remzi ÖKSÜZ’ e,
2017 Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Seminerimize Konuk olarak ekibiyle birlikte iştirak eden Yeni Silifke Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Zahide DOĞAN’ a ve Başkarcı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Necati DAYIOĞLU’ na, görüntüleme operasyonunu profesyonel yöntemle yerine getiren Sayın Onur DAĞ’ a, Otelimizin Ön Büro Müdürü Sayın Ümit CEYLAN, Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Zehra ASTEKİN ve ekibine teşekkür ederiz.
            Seminer salonumuzun hazırlanması aşamasında, pankartından çiçeğine, not kağıdından görüntüleme işlerine kadar ekibiyle birlikte gece gündüz çalışan Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcımız Sayın Celil ARSLAN, Denetim Kurulu Üyemiz ve PİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet BUZACI ve ekibine teşekkür ederiz.
 
Oturumlarımızı yönetme sırasında Seminerimizin başarısı için özel gayretler sarfeden Oturum Başkanlarımız, Sayın Enver KILIÇ, Sayın Celil ARSLAN, Sayın Nurettin BOZYİĞİT, Sayın Ahmet DAĞ ve Kıdemli Kooperatifçi Sayın Okan UZAN’ a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
Sonuç Bildirgesi Komisyonu tarafından son oturumda görevlendirilen, S.S. Yeni Silifke Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanımız Sayın Zahide DOĞAN ve S.S. Başkarcı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Necati DAYIOĞLU, S.S. Tokat 2000 Tüketim Kooperatifi Başkanı Sayın Erol ÇAKIR ve S.S. İSU Koop. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür ANDİǒe katkı ve sorumlulukları için teşekkür ederiz.
6 - )            SONUÇ OLARAK...
 
             Yüce Milletimizin Kanı ve Canı ile Kurduğu Cumhuriyetimiz’ in bu günlere nasıl geldiğinin bilincinde olarak, her türlü bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı olduğumuzu, Atatürk ilke ve Devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ile geleceğimizin Temel Taşları olduğu gerçeğini bir kere daha paylaşıyoruz.
            Partiler Üstü Politika ilkemiz gereği, her türlü politik akım veya oluşumun üstünde tuttuğumuz Kooperatifçilik Hareketi, bizlerin bu inancıyla büyüyecektir.
            Kıvançta ve tasada birlikte hareket etme yeteneğine sahip bir ulusun evlatları olarak, vatan ve millet savunmasında canlarını yitiren asker, güvenlik mensubu ve devlet görevlilerimize rahmet, ailelerine metanet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
            Yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu ve onu yaşatanlar mutlu olsun.
            Ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda; her türlü legal, demokratik kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğumuzu vurgularız.
            Bu duygu ve düşüncelerle onaylanmak ve kamuoyuna duyurulmak üzere, hazırda bulunan Seminer Katılımcılarımıza arz ederiz. Saygılarımızla. 20 Mayıs 2017
 
                                               Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 
Celil ARSLAN          Nurettin BOZYİĞİT           Mehmet BUZACI     Ahmet DAĞ
Gnl. Bşk. Yrd.          Gnl. Mali Sekreter               Dent. Kur. Üye.        Dent. Kur. Üye.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
 
 
SONUÇ BİLDİRGESİ (24 – 29 MAYIS 2016)
 
 
S.S.
TÜM TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
“ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “
CLUB CALİMERA SERRA PALACE ***** Hotel
Side – Kızılot Beldesi – Manavgat / ANTALYA
24 – 29 Mayıs 2016
 
S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, kurulduğu 1994 yılından itibaren “ Yaşam Boyu Eğitim “ ilkemiz ışığında, her yıl en az bir defa, kesintisiz olarak  “Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ organize etmektedir.
            2016 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ 23 üncü eğitim çalışmasıdır.
         S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, Türkiye çapında örgütlü 7 Bölge Birliği, 70 den fazla Birim Tüketim Kooperatifi ve 40.000 civarında Kooperatif Ortağını temsil etmektedir.
            Bu Eğitim Semineri, Merkez Birliği’mize bağlı Bölge Birliklerinden ve onlara bağlı Birim Kooperatiflerden gelen Kooperatifçiler ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Şekerbank Genel Müdürlüğü Uzmanları’nın katılımı ile uygulanmıştır.
            Seminerde sunulan bildiriler ile soru – cevap bölümündeki öneri ve dilekler kapsamında hazırlanan bu metin, 2016 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri ” nin katılımcılarına okunmak ve onay alınmak için yazılan,
 
SONUÇ BİLDİRGESİDİR.
 
            Bu nedenle Kooperatifçilik Yönetici Eğitim Seminerimizde, Yeni Yasa Çalışmaları ve Kooperatifçilerin öneri – istek ve yorumları ile sunum ve öneri’lerde “ Görüş birliği ” ne varılmış ve Katılanların Oybirliği ile Kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
 
            1 - ) MERKEZ BİRLİĞİ – ŞEKERBANK, VISA BONUS ÖZELLİKLİ KOOPKART PROJESİNİN UYGULANMAYA BAŞLANMASI…
            Merkez Birliğimiz, bizim ortaklarımızın yararlanacağı şekilde ve kapalı devre Merkezi Sistemde bir “ KoopKart “ çalışmasını, 2000 yılından itibaren, o günün koşullarına uygun olarak Kocaeli Bölgesinde 10 yıl, İstanbul Bölgesinde 2 yıl uygulamıştır.
            Bu gün ise Ulusal ve Uluslar arası alış-verişe uygun BONUS ve VISA özellikleri taşıyan bir kart sistemini uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz.
            S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliğimiz ile ŞEKERBANK T.A.Ş. arasında yapılan protokol ve Uygulama Sözleşmesi ile Kartlı alış-veriş projemiz gündeme alınmış, kartımızın işlevselliğe başlayabilmesi için gerekli ilave yazılımlar, Şekerbank VISA – Bonus üzerine yazılınmaya başlanmıştır.
            Bu süreç, yapılan her işin test edilip onaylanması aşamalarında oldukça zaman almış ancak; artık son testlere başlanmıştır.
            Sonbahar döneminden itibaren, Koopkart’ ımızın yaygın bir şekilde Kooperatif Ortaklarına verilmesine başlanacaktır. Bu konudaki ayrıntılar, Bölge Birliği Başkanlıklarımızla birlikte, Birim Kooperatif Başkanlıklarından öğrenilebilir.
           
            Koopkart sistemi, ortağımızla organik bağımızın ve sıcaklığımızın devam ettiği, hem sözleşme yaptığımız mağazalarımızda hem de Kredi Kartı ile alış-veriş yapılabilen dünyanın her yerinde geçerli olacaktır.
             “ KoopKart “ projemizin, bilgi işlem bakımından deneysel çalışmaları tamamlanmış, bu deneyler sırasında ortaya çıkan son ihtiyaçlar da programa yüklenmek üzere, son toplantı yapılmıştır.
            Merkez Birliği’ “ KoopKart “ projesinin, ortaklarımızın ve Kooperatiflerimizin hayrına işleyebilmesi için, KoopKart Projesine girmemiş olan Bölge Birliklerimizin, vakit kaybetmeden başvuru yapıp sisteme girmeleri, örgütsel bütünlük açısından gereklidir.
            Bir başka bilinmesi gereken konu da, 6493 sayılı yasanın, Kartlı alış – veriş konusuna değinmesi ve Kart hizmeti sunacakların kendi başlarına hareket edemeyecekleri konusudur. Cezaları çok ağırdır. Herkes keyfi denilecek bir çalışma şekli ile kendilerine has Kart çıkaramayacaktır. Birim Kooperatiflerimizin ve Birliklerimizin dikkatine sunulur.
Yani, “ Ya birlik olur Çok ve Tok oluruz, ya da Uluslar arası Sermaye kuruluşları ve onların işbirlikçileri karşısında Yok oluruz.
 
2- )  1163 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİ
 
Değerli Katılımcılar,
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, yeniden yazılıyor.
Merkez Birliği olarak çok önemsediğimiz bu konu hakkında, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüze bir yazı yazarak, konuyu bizlerle tartışıp anlatacak ve görüşlerimizi de Bakanlığımıza iletecek düzeyde bir yetkili görevlendirilmesini talep ettik.
Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU, konuyu aynı şekilde önemseyerek, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Sayın Hakan TUNÇAĞIL ile Gümrük ve Ticaret Uzmanı Sayın Mustafa AYDEMİR’ i seminerimiz için görevlendirdiler.
25 Mayıs 2016 tarihinde iki tam ders çalıştığımız bu konu hakkında, çalışma aşamasında sunduğumuz görüş ve taleplerimizi şöyle açıklayabiliriz.
A - ) 1163 sayılı yasamız, başka yasalara ihtiyaç duyulmadan, her türlü kooperatifçilik uygulamalarını kapsamalı ve temel yasa olmalıdır.
Farklı türde kooperatifçilik uygulamaları ise Anasözleşmelerde düzenlenmeli ve ayrıntılandırılmalıdır.
B - ) Ülkemizde üç adet Kooperatifçilik yasası mevcuttur. Bunu doğru bulmuyoruz.
Her üç yasanın da uygulanma aşamaları ve denenmişliği göz önüne alınarak, Yeni Kooperatifçilik Yasası’ nın tüm içerikleri barındırmasını ve diğer özel yasaların gündemden ve uygulamadan kaldırılmasını gerekli görüyoruz.
C - ) Zaten bir yığın karmaşıklık içinde bulunan Kooperatifçiliğimize, yeni ve daha da karmaşık uygulamalar eklenerek, içinden çıkılmaz bir mevzuat yumağı yaratmamalıyız.          Bilakis Kooperatifsel Yapılanma, yasal ve uygulanabilir kolaylıklar gösterilerek teşvik edilmelidir. Böyle bir uygulama Birleşmiş Milletlerin 2012 Kooperatifler Yılı açıklamasına da uygun olacaktır.
D - ) Yasalar ve yerel yönetim uygulamaları da içinde olmak üzere, 13 ayrı birim tarafından denetlenen Kooperatifçiliğimizin başına, ortakları Bakanlıkça Belgeli denetçilerden oluşan Denetim Kooperatifleri adında bir başka karmaşıklığın dolanması, gerçek anlamda huzursuzluk ve rahatsızlık kaynağıdır.
 
Böyle bir uygulama hiçbir şekilde ülke kooperatifçiliğine faydalı olamaz. Olsa olsa, Yeminli Mali Müşavirlik sistemine benzer bir uygulamayı ayaklarımıza dolaştırmış ve Kooperatifçiliğimizi tökezletmiş oluruz. Bundan vazgeçilmelidir.
Denetim Kooperatifçiliği uygulamasının yerine, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi içeriğine uygun olarak Bakanlığımız, bazı iş ve görevlerini, Birlik, Merkez Birlik ve Milli Birlik düzeyinde Kooperatiflere devretmeli, Üst Birliklerin yapısal güçlenmesine ve dikey örgütlenmeye yasal destek sağlanmalıdır. Branşsal olarak Denetime Yetkili Kooperatifler söylemi, daha doğru bir çalışma ve düzenleme olarak görünmektedir.
E - ) Genel Kurul Toplantılarının her yıl yerine, 3 yılda bir yapılması, Kooperatifleri çok önemli bir nakit sıkıntısından kurtaracak, ayrıca; deneyimli yönetici ile çalışma olanağı sağlayacaktır. Sık değişen yöneticilerden dolayı, bilgi ve deneyim birikimi sağlanamamakta, uygulama her daim deneme – yanılma yöntemi ile yapılmaktadır. Vakit ve nakit kaybına neden olan her yıl genel kurul uygulaması sonlandırılmalıdır.
Genel Kurul Toplanma ve Karar Nisabı, yeni tür Anasözleşme yazılımında, birinci toplantıda 1 / 4 ve toplanılamazsa devamındaki toplantılarda da 1 / 4 olarak yazılmıştır.
Bu düzenlemenin eski hali, yani; birinci toplantıda 1 / 4, toplanamaz ise ikinci toplantıda nisap aranmaz şeklindeki yazılım korunmalıdır.
F – ) Özellikle Tüketim Kooperatifçiliği açısından baktığımız zaman, diğer yasalar ile Kooperatifçiliğe verilmiş desteklerin, Tüketim Kooperatifçiliği aleyhine olarak uygulamadan kaldırıldığını görüyoruz.
 
Bunlar;
f – 1 - ) 1998 yılında Kurumlar Vergisi Kanununda “ Üstbirliklerine Ortak Olan Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muaf “ tutulması,
f – 2 - ) 1475 sayılı İş Kanunu’ nun, İşyerleri içerisindeki çalışanların ve ailelerinin yiyecek, giyecek, içecek ve yakacak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için işverence İŞYERİ İçerisinde İşyeri Kantinlerini zorunlu kılan 22. Maddesi idi.
 f – 3 - ) İşverenler bu gibi özel hizmet gerektiren işleri yapmak istemedikleri için, İşyeri İçerisinde Kurum İçi Tüketim Kooperatiflerinin açılmasına ve çalışmasına izin veriyorlardı.
f – 4 - ) 4857 sayılı yasa ile değişen bu durum, Türkiye’de çok sayıda Kooperatifin kapanmasını veya kapatılmasını beraberinde getirmiştir.
 f – 5 - ) Her ne kadar 4857 sayılı yasanın 115. Maddesi Tüketim Kooperatifçiliği konusunu işlese de esas itibariyle yaptırımcılıktan uzak olmasından dolayı beklenilen faydanın sağlanamadığı gözlemlenmiştir.
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda, 3.5 nolu bentte konu edilen, “Üretim, Tüketim ve Hizmet Kooperatifleri Arasında İşbirliği Arttırılacaktır” söylemi, hiçbir ihmale mahal vermeden Yeni Kooperatifçilik Yasasında düzenlenmeli ve yıllara varan bu arızi durum düzeltilmelidir.
Bu maddelerin yeniden düzenlenmesi ve yaptırımcı içerik taşıması talebimizdir.
 
 
 
3 - )             MERKEZ BİRLİĞİMİZ ADINA - ÖZEL TEŞEKKÜRLER
 
            Güzel Yurdumuzun, Cennet Bölgelerinden ve Turizm Başkenti olan, Antalya İli’ mizin Manavgat İlçe’sine bağlı Side - Kızılot Beldesi, CLUB CALİMERA SERRA PALACE ***** Hotel’de gerçekleştirdiğimiz, 2016 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “nin umulandan daha iyi olması için çaba sarfeden, T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI, Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU’ na, sınırsız minnet ve şükran duygularımızla teşekkür ederiz.
 
            Ayrıca;
            Gümrük ve Ticaret Uzmanları Sayın Hakan TUNÇAĞIL ve Sayın Mustafa AYDEMİR’e, Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Nilüfer SERİNİKLİ’ye,  Şekerbank Genel Müdürlüğü, Kart Ödeme Sistemleri Yönetmen Yardımcısı Sayın Sibel KURT’a, İZEN TURİZM İşletmecileri Sayın İlknur ve Hakan AKAR’a, Otelimizin İşletme Müdürü Sayın Şahin ÖZÇELİK’e, Operasyon Müdürü Sayın Ahmet MEVLÜTOĞLU’na, Ön Büro Müdürü Sayın Serkan KORKMAZ’a, Shieft Lideri Sayın Sail ALİYEV’e, Yiyecek – İçecek Müdürü Sayın Sabri BALTA’ya, Restaurant Şefi Sayın Beytullah GÜDÜCܒye teşekkür ederiz.
            Seminer salonumuzun hazırlanması aşamasında, pankartından çiçeğine, not kağıdından video çekimine kadar, ekibiyle birlikte gece gündüz çalışan Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcımız Sayın Celil ARSLAN, Denetim Kurulu Üyemiz ve PİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet BUZACI, Serkan TEMEL ve Cüneyt ÇOLAK’a başarı dileklerimizle teşekkür ederiz.
       Oturumlarımızı yönetme sırasında Seminerimizin başarısı için özel gayretler sarfeden Oturum Başkanlarımız, Sayın Enver KILIÇ, Sayın Celil ARSLAN, Sayın Nurettin BOZYİĞİT, Sayın Ahmet Remzi ÖKSÜZ, Sayın Erol ÇAKIR’a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
 
4 - )            SONUÇ OLARAK...
 
             Yüce Milletimizin Kanı ve Canı ile Kurduğu Cumhuriyetimiz’ in bu günlere nasıl geldiğinin bilincinde olarak, her türlü bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı olduğumuzu, Atatürk ilke ve Devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ile geleceğimizin Temel Taşları olduğu gerçeğini bir kere daha paylaşıyoruz.
            Partiler Üstü Politika ilkemiz gereği, her türlü politik akım veya oluşumun üstünde tuttuğumuz Kooperatifçilik Hareketi, bizlerin bu inancıyla büyüyecektir.
            Kıvançta ve tasada birlikte hareket etme yeteneğine sahip bir ulusun evlatları olarak, vatan ve millet savunmasında canlarını yitiren asker, güvenlik mensubu ve devlet görevlilerimize rahmet, ailelerine metanet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
            Yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu ve onu yaşatanlar mutlu olsun.
            Ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda; her türlü legal, demokratik kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğumuzu vurgularız.
            Bu duygu ve düşüncelerle onaylanmak ve kamuoyuna duyurulmak üzere, hazırda bulunan Seminer Katılımcılarımıza arz ederiz. Saygılarımızla. 28 Mayıs 2016
 
                                               Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 
            Celil ARSLAN                     Nurettin BOZYİĞİT           Mehmet BUZACI
            Mrk. Brl. Gnl. Bşk. Yrd.     Mrk. Brl. Mali Sekreter       Mrk. Brl. Dent. Kur. Üye.
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
SONUÇ BİLDİRGESİ (19 – 24 MAYIS 2015)
 
 
S.S.
TÜM TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
“ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “
Kapsamında
 
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
“ Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi – Muhasebe ve Finansman Programı “
 
DAİMA BİZ ***** Hotel
Kiriş Beldesi – Kemer / ANTALYA
19 – 24 Mayıs 2015
 
S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, kurulduğu 1994 yılından itibaren “ Yaşam Boyu Eğitim “ ilkemiz ışığında, her yıl en az bir defa, kesintisiz olarak  “Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ organize etmektedir.
 
            2015 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ 22 nci eğitim çalışmasıdır.
 
            Birleşmiş Milletlerin, 2012 yılını Uluslar arası Kooperatifler yılı ilan etmesinin ve Kooperatifçilik için “ Farkındalık “ yaratılmasına özel önem verilmesini dikte edişinin ardından, 2015 yılı için daha da önemi artan “Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Seminerimiz “ 19 – 24 Mayıs 2015 tarihleri arasında, ANTALYA – KEMER Kiriş Beldesinde kurulu DAİMA BİZ ***** Hotel Konferans Salonlarında gerçekleştirilmiştir.
 
            S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, Türkiye çapında örgütlü 7 Bölge Birliği, 70 den fazla Birim Tüketim Kooperatifi ve 40.000 civarında Kooperatif Ortağını temsil etmektedir.
            Bu Eğitim Semineri, Merkez Birliği’ mize bağlı Bölge Birliklerinden ve diğer kardeş Kooperatiflerden gelen Kooperatifçilerin katılımı ile uygulanmıştır.
 
            Seminerde sunulan ders notları ile soru – cevap bölümündeki öneri ve dilekler kapsamında hazırlanan bu metin, 2015 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri – Yeni Kooperatifçilik Yasası Taslağı Tartışma Komitesi ve Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı ” nın katılımcılarına okunmak ve onay alınmak için yazılan,
 
SONUÇ BİLDİRGESİDİR.
 
            Bu nedenle Kooperatifçilik Yönetici Eğitim Seminerimizde, Yeni Yasa Çalışmaları ve Kooperatifçilerin öneri – istek ve yorumları ile KOOPGEP Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı ders olarak anlatılmış, sunum ve öneri’lerde “ Görüş birliği ” ne varılmış ve Katılanların Oybirliği ile Kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
 
           
 
 
 
 
 
            1 - ) “ KOOPERATİFÇİLİK SERTİFİKASI KURSU “
 
2008 yılından itibaren 100 den fazla Kurum - Kuruluş ve Bilim adamı düzeyinde paydaşın emek verdiği  “ Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi “, Birleşmiş Milletler’ in 2012 Kooperatifçilik Yılı Etkinlikleri çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır.
 
17 Ekim 2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012 – 2016 adlı belgenin, 2.2 – 2.3 ve 3.7 nolu faaliyetler kapsamında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı hazırlanmış ve uygulamaya konulmak üzere bir protokol çerçevesinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, gönderilen bu eğitim programını, Muhasebe ve Finansman başlığı altında yayınlamıştır.
 
Bu çalışmanın olgunlaşmasından sonra, Kooperatiflerden sorumlu Bakanlıklar bir yazı ile Milli Birlikten başlayarak Kooperatiflere bu protokolü duyurmuşlardır.
 
Kooperatifçilik Eğitimi almak için Halk Eğitimi Merkezlerine yazılı başvuruda bulunup, başvuru sonrası açılacak kursa katılanlara, kursta başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığınca Kooperatifçilik Sertifikası verileceği ilan edilmiştir.
 
Bu bilgilerden yola çıkarak Merkez Birliğimiz tarafından yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Kemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Kurs Açılması gerçekleşmiştir.
 
Kursumuza 34 Kooperatifçi Kursiyer katılmış ve 31 Kursiyer Kooperatifçilik Sertifikası almıştır.
 
            2- ) YENİ YASAL DÜZENLEMELER
 
Değerli Katılımcılar,
Kooperatiflerin kurulması, işlemesi, işlerken oluşabilecek hatalar ve yanlışlara karşı korunması, buna rağmen hata ve yanlışlara maruz kalması halinde, düzeltilmesi için takip edilmesi gereken yol ve yöntemler ile Ortakların hakları ve görevlerini de hakkaniyetle düzenleyen dayanak yasamız 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, yeniden yazılıyor.
Birinci aşamada Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı da göz önüne alınarak, dünyada ki çağdaş Kooperatifçilik örnekleri ve uygulamalarının da hesaba katılımı yoluyla, öncelikle bilimsel düzeyde bir metin çalışması yapılıyor.
İkinci aşamada, kullanılan söylem ve kavramlar, doğru ve anlaşılır olması bakımından, uzmanlar tarafından tekrar gözden geçiriliyor.
Netice de, büyük bir emekle çalışılan bu yasa metni taslağı, uygulayıcıların görüşlerine ve incelemesine sunulup, öneri ve istekler alınarak, uygulanabilirlik düzeyi yüksek bir yasa yapılma gayreti gözleniyor.
 
Yıllardan beri, uygulayıcıların talep ve girişimleri ile bazı maddeleri değiştirilerek güncelin yakalanması için emek verilen bu yasamızın, artık köklü bir değişikliğe uğramayı çoktan hak etmiş olduğu mevcut yetkililerce de kabul edilmiştir. İşte bu döneme denk gelen Kooperatifçiler, Yasa yapanlarla birlikte Yeni Kooperatif Yasası çalışmaları içinde yer alıyorlar.
 
Uzun zamanlardır, bu tür yasal düzenleme veya görüş alış-verişinde bulunmak üzere,  her türlü çalışmalarında ne zaman isterlerse yanlarında olduğumuz, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yetkililerine, emeklerini emeklerimizle birleştirme duygu ve düşüncelerinden dolayı teşekkür ederiz.
Biz Tüketim Kooperatifçiliği uygulayıcıları olarak, toplumun ve ortaklarımızın yararına olan işler ve organizasyonlarda, geçmişte yaptıklarımızın, bu gün ve gelecekte de ortak olarak yapabileceklerimize örnek teşkil etmesi gerektiğinin, mevcut yönetim birimleri tarafından da bilinmesini istiyoruz.
 
3- )  1163 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI
           
Merkez Birliği olarak çok önemsediğimiz bu konu hakkında, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüze bir yazı yazarak, konuyu bizlerle tartışıp anlatacak ve görüşlerimizi de Bakanlığımıza iletecek düzeyde bir yetkili görevlendirilmesini talep ettik.
 
Değerli Genel Müdürümüz Sayın Arif Sami SEYMENOĞLU, konuyu aynı şekilde önemseyerek, Mevzuat Daire Başkanlığı Uzmanı Sayın Zehra Aslan UYSAL ile Uzman Yardımcısı Sayın Alev AKGÖKÇE’ yi seminerimiz için görevlendirdiler.
 
21 ve 22 Mayıs 2015 tarihlerinde iki tam gün çalıştığımız bu konu hakkında, çalışma aşamasında sunduğumuz görüş ve taleplerimizi şöyle açıklayabiliriz.
 
A - ) 1163 sayılı yasamız, başka yasalara ihtiyaç duyulmadan, her türlü kooperatifçilik uygulamalarını kapsamalı, temel yasa olmalı, farklı kooperatifsel uygulamalar ise Anasözleşmelerde ayrıntılandırılmalıdır.
 
B - ) Yasa, yazılım ve söylem olarak, anlam bütünlüğü taşımalı. Farklı kesimlerce farklı algılanma ve uygulamalara kaynak olmamalıdır.
 
C - ) Ülkemizde üç adet Kooperatifçilik yasası mevcuttur.
Bunu doğru bulmuyoruz.
Her üç yasanın da uygulanma aşamaları ve denenmişliği göz önüne alınarak, Yeni Kooperatifçilik Yasası’ nın tüm içerikleri barındırmasını ve diğer özel yasaların gündemden ve uygulamadan kaldırılmasını gerekli görüyoruz.
 
D - ) Zaten bir yığın karmaşıklık içinde bulunan Kooperatifçiliğimize, yeni ve daha da karmaşık uygulamalar ekleyerek, ortaya çıkacak mevzuat ve uygulama zorluklarından dolayı, halk içinde Kooperatifsel Yapılanmanın zaafa uğramasına yol açılmamalı, bilakis Kooperatifsel Yapılanma, yasal ve uygulanabilir kolaylıklar gösterilerek teşvik edilmelidir.
 
Böyle bir uygulama Birleşmiş Milletlerin 2012 Kooperatifler Yılı açıklamasına da uygun olacaktır.
 
E - ) Yasalar ve yerel yönetim uygulamaları da dahil olmak üzere, 13 ayrı birim tarafından denetlenen Kooperatifçiliğimizin başına, Denetim Kooperatifçiliği diye bir başka karmaşıklığın dolanması, gerçek anlamda huzursuzluk ve rahatsızlık kaynağıdır.
 
Böyle bir uygulama hiçbir şekilde ülke kooperatifçiliğine faydalı olamaz.
 
 Olsa olsa, yeminli Muhasebeci sistemine benzer bir uygulamayı ayaklarımıza dolaştırmış ve Kooperatifçiliğimizi tökezletmiş oluruz.
Bundan vazgeçilmelidir.
 
F – ) Özellikle Tüketim Kooperatifçiliği açısından baktığımız zaman ise, diğer yasalar ile Kooperatifçiliğe verilmiş desteklerin, Tüketim Kooperatifçiliği aleyhine olarak uygulamadan kaldırıldığını görüyoruz.
 
Bunlar;
f – 1 - ) 1998 yılında Kurumlar Vergisi Kanununda “ Üstbirliklerine Ortak Olan Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muaf “ olacağını belirten ve Kooperatifsel yapılanmanın önünü açan söylem ve yazılım,
 
f – 2 - ) 1475 sayılı İş Kanunu’ nun, İşyerleri içerisindeki çalışanların ve ailelerinin yiyecek, giyecek, içecek ve yakacak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için işverence İŞYERİ İçerisinde İşyeri Kantinlerini zorunlu kılan 22. Maddesi idi.
 
f – 3 - ) İşverenler bu gibi özel hizmet gerektiren işleri yapmak istemedikleri için, İşyeri İçerisinde Kurum İçi Tüketim Kooperatiflerinin açılmasına ve çalışmasına izin veriyorlardı.
f – 4 - ) 4857 sayılı yasa ile değişen bu durum, Türkiyede çok sayıda Kooperatifin kapanmasını veya kapatılmasını beraberinde getirmiştir.
 
f – 5 - ) Her ne kadar 4857 sayılı yasanın 115. Maddesi Tüketim Kooperatifçiliği konusunu işlese de esas itibariyle yaptırımcılıktan uzak olmasından dolayı beklenilen faydanın sağlanamadığı gözlemlenmiştir.
 
Bu maddelerin yeniden düzenlenmesi ve yaptırımcı içerik taşıması talebimizdir.
 
4- )             “ KOOPKART “ MERKEZ BİRLİĞİ PROJESİ
 
            Bu gün gelinen ortamda Kartlı alış-veriş uygulamaları, çok değişik yöntemler  geliştirerek, Tüketiciyi “ Kartlı Tüketici “ haline dönüştürmüş durumdadır.
           
Merkez Birliğimiz, bizim ortaklarımızın yararlanacağı şekilde ve kapalı devre Merkezi Sistemde bir “ KoopKart “ çalışmasını, 2000 yılından itibaren, o günün koşullarına uygun olarak Kocaeli Bölgesinde 10 yıl, İstanbul Bölgesinde 2 yıl uygulamıştır.
 
            Bu gün ise Ulusal ve Uluslar arası alış-verişe uygun BONUS ve VISA özellikleri taşıyan bir kart sistemini uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz.
            Bu sistem ortağımızla organik bağımızın ve sıcaklığımızın devam ettiği, hem sözleşme yaptığımız mağazalarımızda hem de Kredi Kartı ile alış-veriş yapılabilen dünyanın her yerinde geçerli olacaktır.
             “ KoopKart “ projemizin, bilgi işlem bakımından deneysel çalışmaları tamamlanmış, bu deneyler sırasında ortaya çıkan son ihtiyaçlar da programa yüklenmek üzere, son toplantı yapılmıştır.
            Bu çalışma ŞEKERBANK ile sürdürülmektedir.
 
            Merkez Birliği’ “ KoopKart “ projesinin, ortaklarımızın ve Kooperatiflerimizin hayrına işleyebilmesi için, KoopKart Projesine girmemiş olan Bölge Birliklerimizin, vakit kaybetmeden başvuru yapıp sisteme girmeleri, örgütsel bütünlük açısından gereklidir.
 
 
Herkes ve her birim, ayrı ayrı iş yapacaksa, her Kooperatif veya Birlik “ Bizde bunu deniyoruz, “ derse, vakit ve nakit kaybının hesabını kimse veremez.
 
BİRLİKTE İŞ YAPMAK ilkemizdir ve olmazsa olmazdır.
 
Yani, “ Ya birlik olur Çok ve Tok oluruz, ya da Uluslar arası Sermaye kuruluşları ve onların işbirlikçileri karşısında Yok oluruz.”
 
Kooperatifçiliğe ve Kooperatifçilere güvenen insanları, mutsuz etmeye ve hayal kırıklığına uğratmaya hakkımız yoktur.
           
            5- ) “ KOOP – DES “ e NE OLDU ?
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile el ele geliştirdiği, Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi, 2013 yılı bütçesi içerisinde uygulamaya konulacak diye bekledik.
Ancak, çok titiz bir çalışma sürdürüldüğünü duyduğumuz KOOP. DES projesinde, yasal düzenlemeler henüz uygulama alanına sokulamamıştır.
Bütçe çalışmalarında “ KOOP. DES “ projesine kaynak aktarılamamakta veya aktarılmamaktadır. Bu nedenle de proje, atıl vaziyette beklemektedir.
 
6 - )             MERKEZ BİRLİĞİMİZ ADINA-ÖZEL TEŞEKKÜRLER
 
            Güzel Yurdumuzun, Cennet Bölgelerinden ve Turizm Başkenti olan, Antalya İli’ mizin Kemer İlçe’sine bağlı Kiriş Beldesinde gerçekleştirdiğimiz, 2015 yılı Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri – Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programını uygulayabilmemiz için, Kooperatifçilik Kursu açılması konusundaki gayretlerinden dolayı Kemer Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Mustafa ÖZKAYNAK, Müdür Yardımcısı Sayın Asım YILDIRIM ve Müdür Yardımcısı Sayın Tahsin UYSAL’ a teşekkür ederiz.
 
            Bu Kurs Programını, 5 gün boyunca ders olarak sunan, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Grup Başkanı Sayın Muhammet MADEN’ e, TEDAŞ Genel Müdür Müşaviri ve Tek – Köy Koop. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Remzi ÖKSÜZ’ e, Mali Müşavir -  Eğitmen Sayın Sema DEMİRHİSAR’ a,
 
            Seminer salonumuzun hazırlanması aşamasında, pankartından çiçeğine, not kağıdından video çekimine kadar, ekibiyle birlikte gece gündüz çalışan Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcımız Sayın Celil ARSLAN ve Denetim Kurulu Üyemiz ve PİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet BUZACI’ ya başarı dileklerimizle teşekkür ederiz.
 
7 - )            SONUÇ OLARAK...
 
             Yüce Milletimizin Kanı ve Canı ile Kurduğu Cumhuriyetimiz’ in bu günlere nasıl geldiğinin bilincinde olarak, her türlü bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı olduğumuzu, Atatürk ilke ve Devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ile geleceğimizin Temel Taşları olduğu gerçeğini bir kere daha paylaşıyoruz.
            Partiler Üstü Politika ilkemiz gereği, her türlü politik akım veya oluşumun üstünde tuttuğumuz Kooperatifçilik Hareketi, bizlerin bu inancıyla büyüyecektir.
 
            Kıvançta ve tasada birlikte hareket etme yeteneğine sahip bir ulusun evlatları olarak, can – mal  ve emek kaybına neden olan iş kazalarına maruz kalan emekçi kardeşlerimize, vatan ve millet savunmasında canlarını yitiren asker, güvenlik mensubu ve devlet görevlilerimize rahmet, ailelerine metanet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
 
            Yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu ve onu yaşatanlar mutlu olsun.
 
            Ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda; her türlü legal, demokratik kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğumuzu vurgularız.
 
            Bu duygu ve düşüncelerle onaylanmak ve kamuoyuna duyurulmak üzere, hazırda bulunan Seminer Katılımcılarımıza arz ederiz. Saygılarımızla. 24 Mayıs 2015
 
                                               Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 
            Celil ARSLAN                     Nurettin BOZYİĞİT           Mehmet BUZACI
            Mrk. Brl. Gnl. Bşk. Yrd.     Mrk. Brl. Mali Sekreter       Mrk. Brl. Dent. Kur. Üye.
 
                                  
 
                       
 
 
 
 
 
           
 
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
 
 
 
 
SONUÇ BİLDİRGESİ (21 – 25 MAYIS 2014)
 
 
 
 
S.S.
TÜM TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
“ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri Kapsamında “
 
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
“ Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı “
 
EFTALİA AQUA***** Hotel
Türkler Beldesi, Alanya / ANTALYA
21 – 25 Mayıs 2014
 
S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, kurulduğu 1994 yılından itibaren “ Yaşam Boyu Eğitim “ ilkemiz ışığında, her yıl en az bir defa, kesintisiz olarak  “Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ organize etmektedir.
            2014 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri “ 21 nci eğitim çalışmasıdır.
            Birleşmiş Milletlerin, 2012 yılını Uluslar arası Kooperatifler yılı ilan etmesinin ve Kooperatifçilik için “ Farkındalık “ yaratılmasına dikkat çekişinin ardından, 2014 yılı için daha da önemi artan “Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Seminerimiz “ 21 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında, ANTALYA – ALANYA Türkler Beldesinde kurulu EFTALİA AQUA ***** Hotel’ de gerçekleştirilmiştir
            Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği’ miz, Türkiye çapında örgütlü 7 Bölge Birliği, 100 den fazla Birim Tüketim Kooperatifi ve 60.000 civarında Kooperatif Ortağını temsil etmektedir.
            Bu Eğitim Semineri, Merkez Birliği’ mize bağlı Bölge Birliklerinden ve diğer kardeş Kooperatiflerden gelen Kooperatifçiler ile Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer SERİNİKLİ’ nin katılımı sayesinde sonuçlandırılmıştır.
            Seminerde sunulan ders notları ile soru – cevap bölümündeki öneri ve dilekler kapsamında hazırlanan bu metin, 2014 yılı “ Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri – Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı ” nın katılımcılarına okunmak ve onay alınmak için yazılan,
 
SONUÇ BİLDİRGESİDİR.
 
            Bu nedenle; Eğitim Seminerimizde, Uygulamalar ve Yasa Koyucunun söylemleri ders olarak anlatılmış, sunum ve öneri’lerde “ Görüş birliği ” ne varılmış ve Katılanların Oybirliği ile Kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1 - ) Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı…
 
2008 yılından itibaren 100 den fazla Kurum - Kuruluş ve Bilim adamı düzeyinde paydaşın emek verdiği  “ Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi “, Birleşmiş Milletler’ in 2012 Kooperatifçilik Yılı Etkinlikleri çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır.
17 Ekim 2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012 – 2016 adlı belgenin, 2.2 – 2.3 ve 3.7 nolu faaliyetler kapsamında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı hazırlanmış ve uygulamaya konulmak üzere bir protokol çerçevesinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, gönderilen bu eğitim programını, Muhasebe ve Finansman başlığı altında yayınlamıştır.
Bu çalışmanın olgunlaşmasından sonra, Kooperatiflerden sorumlu Bakanlıklar bir yazı ile Milli Birlikten başlayarak Kooperatiflere bu protokolü duyurmuşlardır.
Kooperatifçilik Eğitimi almak için Halk Eğitimi Merkezlerine yazılı başvuruda bulunup, başvuru sonrası açılacak kursa katılanlara, kursta başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığınca Kooperatifçilik Sertifikası verileceği ilan edilmiştir.
Bu bilgilerden yola çıkarak Merkez Birliğimiz tarafından yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Kurs Açılması gerçekleşmiştir.
Kursumuza 46 Kooperatifçi Kursiyer katılmış ve Kooperatifçilik Sertifikası almıştır.
Bu çalışma, Bakanlığımızdan edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye’de ilk çalışma özelliği taşımaktadır.
 
            2- ) YENİ YASAL DÜZENLEMELER
 
Değerli Katılımcılar,
 
Kooperatiflerin kurulması, işlemesi, işlerken oluşabilecek hatalar ve yanlışlara karşı korunması, buna rağmen hata ve yanlışlara maruz kalması halinde, düzeltilmesi için takip edilmesi gereken yol ve yöntemler ile Ortakların hakları ve görevlerini de hakkaniyetle düzenleyen dayanak yasamız 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, yeniden yazılıyor.
 
Birinci aşamada Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı da göz önüne alınarak, dünyada ki çağdaş Kooperatifçilik örnekleri ve uygulamalarının da hesaba katılımı yoluyla, öncelikle bilimsel düzeyde bir metin çalışması yapılıyor.
 
İkinci aşamada, kullanılan söylem ve kavramların da, doğru ve anlaşılır olması bakımından, uzmanlar tarafından tekrar gözden geçiriliyor.
 
Netice de, büyük bir emekle çalışılan bu yasa metni taslağı, uygulayıcıların görüşlerine ve incelemesine sunulup, öneri ve istekler alınarak, uygulanabilirlik düzeyi yüksek bir yasa yapılma gayreti gözleniyor.
 
 
 
 
 
Yıllardan beri, uygulayıcıların talep ve girişimleri ile bazı maddeleri değiştirilerek günceli yakalamaya çalışılan bu yasamızın, artık köklü bir değişikliğe uğramayı çoktan hak etmiş olduğu mevcut yetkililerce de kabul gördüğü için, bu döneme denk gelen Kooperatifçiler, Yasa yapanlarla birlikte Yeni Kooperatif Yasası çalışmaları içinde yer alıyorlar.
 
Uzun zamanlardır, bu tür yasal düzenleme veya görüş alış-verişinde bulunmak üzere,  her türlü çalışmalarında ne zaman isterlerse yanlarında olduğumuz, önceki Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü ve şimdiki Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yetkililerine, emeklerini emeklerimizle birleştirme duygu ve düşüncelerinden dolayı teşekkür ederiz.
 
Biz Tüketim Kooperatifçiliği uygulayıcıları olarak, toplumun ve ortaklarımızın yararına olan işler ve organizasyonlarda, geçmişte yaptıklarımızın, bu gün ve gelecekte de ortak yapabileceklerimize örnek teşkil etmesi gerektiğinin, mevcut yönetim birimleri tarafından da bilinmesini istiyoruz.
 
3- )  BAŞARIDAN, BAŞARISIZLIĞA GİDEN YOL
 
Sık sık gündeme gelen konulardan biri de, Cazibe konusudur.
Kooperatifler mi Cazibesini kaybetti, yoksa tüketici halkın Tüketim Rotası mı değiştirildi. Bu konuları biraz irdeleyelim.
1970 li yıllar ve özellikle ikinci yarısından sonra, o günlerde Sendikaların başında bulunan yöneticiler tarafından doğru algılanan Kooperatif İdeali, Toplu İş Sözleşmelerine Madde olarak yansıtılmış, iş yerlerinde bulunan temsilciler aracılığıyla da, işverenlere bu maddelerin uygulanması konusunda yardımlar yapılmıştır.
Burada dikkat edilecek husus şudur, İşçi ve İşveren Kuruluşları ile Tüketiciler BİRLİKTE İŞ YAPMIŞLARDIR.
 
Tüketim Kooperatifçiliğinin, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör kuruluşlarında, gerçekleştirdiği, Ortağın Ayağında Hizmet Uygulamasına paralel olarak, ülke gündeminde yer alması, suni bir gelişme olmayıp, o günlerin gerçeğiydi.
 
Kooperatifler çok cazip alış-veriş yerleriydi.
Çünkü orada İş ve Güç Birliği yapılıyordu.
Örgütlü Tüketici, bin bir çeşit diye tabir edilen malı bir arada, sadece Kooperatiflerde görebiliyordu.
Birliklerin kurulması ve hayatımıza katılması da bu dönemdedir.
Bu gün de, işyerleri içinde hizmet yapan Kooperatiflerimiz var.
Birlikler de var.
Fakat aynı cazibe yok.
Çünkü; İş ve Güçbirliğinin artılarını yansıtacak ortak sistem sabote edilmiştir.
Büyük Sermaye, Birlikte İş Yapabilme yeteneğimizi, EGO’larımıza kurban etmeyibaşardı. Bizleri birbirimizden uzaklaştırıyorlar. Bireyselleştiriyorlar.
İdealimizden ödünler verenlere, İlkelerimizi bozmamıza ve dağılmamıza sebep olanlara yaptırım uygulamak için yasal dayanağımız maalesef ki halen yoktur.
 
 
 
 
 
Enteresandır, aynı gelişmeye, ülkemizi yönetenler de ayak uydurdular.
“ Şu sizin esnaf, zanaatkâr ve Kooperatifleşen kesimi ortadan kaldırmak için ülkenize gelmek istiyoruz, bize olanak verir misiniz “ diyen Uluslar arası Sermaye yatırımcılarına, “ Gel Buyur, üstelik senden vergi de almayız “ diyerek teşvik ettiler.
 
Kamu desteği konusunda hiçbir girdisi olmayan Tüketim Kooperatifleri ve esnaf – zanaatkârımız, Uluslar arası sermaye karşısında sahipsiz kaldılar.
 
O dönemlerde Kooperatif kuran - kurduran ve Yönetiminde bulunarak ideallerini uygulama gayreti gösteren ve kooperatifini bu gün ideale yakın bir yere doğru getirmeye çalışan yöneticilerimiz de var.
Ama bir elin parmakları kadar.
O zaman bizim için Gerçek Cazibe, Kooperatiflerin ve Kooperatifçilerin, Birlikte İş Yapmasıdır.
Bireysellikten vazgeçmek ve ortak idealleri uygulamak için Birlikte Çok Çalışmak zorundayız.
 
4- )             “ KOOPKART “ MERKEZ BİRLİĞİ PROJESİ
 
            Bu gün gelinen ortamda, Kartlı alış-veriş uygulamaları, çok değişik yöntemler  geliştirerek, Tüketiciyi “ Kartlı Tüketici “ haline dönüştürmüş durumdadır. 
 
Merkez Birliğimiz, bizim ortaklarımızın da çok yerde bu muameleye muhatap olduklarını bildiği için, Merkezi Sistemde bir “ KoopKart “ çalışmasını, 2000 yılından itibaren, o günün koşullarına uygun olarak 10 yıl uygulamıştır.
 
            Bu gün ise, Ulusal ve Uluslar arası alış-verişe uygun, WORLD özellikleri yanında, ortağımızla organik bağımızın ve sıcaklığımızın devam ettiği, hem sözleşme yaptığımız  mağazalarımızda hem de Kredi Kartı ile alış-veriş yapılabilen dünyanın her yerinde geçerli olan “ KoopKart “ projemizin, bilgi işlem bakımından deneysel çalışmaları tamamlanmış, bu deneyler sırasında ortaya çıkan son ihtiyaçlar da programa yüklenmek üzere, son toplantı gerçekleştirilmiştir. 
            Merkez Birliği’ “ KoopKart “ projesinin, ortaklarımızın ve Kooperatiflerimizin hayrına işleyebilmesi için, KoopKart Projesine girmemiş olan Bölge Birliklerimizin, vakit kaybetmeden başvuru yapıp sisteme girmeleri, örgütsel bütünlük açısından gereklidir.
 
Herkes ve her birim, ayrı ayrı iş yapacaksa, her Kooperatif veya Birlik “ Bizde bunu deniyoruz, “ derse, vakit ve nakit kaybının hesabını kimse veremez.
BİRLİKTE İŞ YAPMAK ilkemizdir ve olmazsa olmazdır.
Yani, “ Ya birlikte oluruz, ya da Uluslar arası Sermaye kuruluşları ve onların işbirlikçileri karşısında yok oluruz.”
Kooperatifçiliğe ve Kooperatifçilere güvenen insanları, mutsuz etmeye ve hayal kırıklığına uğratmaya hakkımız yoktur.
 
      5- ) “ KOOP – DES “ KAPSAMINDA YENİ PROJELER
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile el ele geliştirdiği, Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi, 2013 yılı bütçesi içerisinde uygulamaya konulacak diye bekledik.
 
Ancak, çok titiz bir çalışma sürdürüldüğünü duyduğumuz  KOOP. DES projesinde, yasal düzenlemeler henüz uygulama alanına sokulamamıştır.
 
Proje kapsamında, Tüketim Kooperatifçiliğimizin yararlanabileceği kalemler bulunmaktadır.
İşte bundan dolayı, Merkez Birliğimizden beklentilerimiz vardır. Hiç vakit kaybetmeden, Üretim ve İstihdama yönelik yatırımsal projelerin yanı sıra, Örgütlenme ve Denetim başta olmak üzere, Tüketim Kooperatifçiliğimizi geliştirecek konuların tespiti ile tespit edilen konularda projeler hazırlayarak, Bakanlığımıza başvurularımızın yapılabilmesi aciliyet arzetmektedir.
 
            Bakanlığımızdan taleplerimizin, sadece destek kredileri ile sınırlı kalmamasını, yasal düzenlemelerin de yeniden gözden geçirilip bir an evvel uygulamaya konulmasını doğru ve zorunlu buluyoruz.

6 - )            MERKEZ BİRLİĞİMİZ ADINA-ÖZEL TEŞEKKÜRLER
 
            Güzel Yurdumuzun, Cennet Bölgelerinden ve Turizm Başkenti olan, Antalya İli, Alanya İlçesi Türkler Beldesinde gerçekleştirdiğimiz, 2014 yılı Kooperatifçilik Yönetici Eğitimi Semineri – Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programını uygulayabilmemiz için, Kooperatifçilik Kursu açılması konusundaki gayretlerinden dolayı Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Mustafa COŞKUNSU, Müdür Başyardımcısı Sayın Şevki MAT ve Kurslardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Sayın Hakan ANDAǒa teşekkür ederiz.
 
            Bu Kurs Programını 5 gün boyunca ders olarak sunan, Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Nilüfer SERİNİKLİ Hoca’mıza, kıymetli emekleri ve fedakârlık duyguları için teşekkür ederiz.,
 
Seminer salonumuzun hazırlanması aşamasında, pankartından çiçeğine, not kağıdından video çekimine kadar, ekibiyle birlikte gece gündüz çalışan Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcımız Sayın Celil ARSLAN ve Denetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet BUZACI’ya  başarı dileklerimizle teşekkür ederiz.
7 - ) BU SEMİNER VE KURS PROGRAMI SONRASINDA                                            BAKANLIĞIMIZDAN TALEPLERİMİZ
 
Bakanlığımızın, koordineli bir emek ile ortaya koyduğu ve ilk uygulayıcıları olduğumuz Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı, esas itibariyle başarılı bir çalışmadır.
Yurdumuzda uygulanan Kooperatif modellerini genel olarak kapsamakta olup, genel bilgiler doğrultusunda da başarılıdır.
Bizim talebimiz ise, bu programın daha başarılı olabilmesi ve katılımcılarının daha fazla yararlanabilmesi için, Lokal – Yerel – Branşsal – Türsel Kooperatif Uygulamalarını göz ardı etmeyerek, ayrıntılandırılmasında fayda umduğumuzu arzetmektir.
Örneğin: Yapı Kooperatifçiliği için, Tüketim Kooperatifçiliği için, Tarım Kooperatifçiliği için Genel ve Ortak Bilgilerin yanı sıra, Uzmanlık gerektirecek konularda ayrıntılandırılmış ders – kurs programları yapılmalı ve uygulaması sırasında da uygulayacak Kooperatiflerin “ Genel’de “ kalmayıp, hem “ Genel’i “ hem de kendilerine has “ Özellik Arzeden Uygulama “ yöntemlerini ders – kurs olarak işlemesi sağlanmalıdır.
Çünkü 30’un üzerinde tür vardır.
Her birinin işlevi farklıdır.
Anasözleşmesi ve Uygulaması farklıdır.
Kısaca, bu program Genel’de kalmayıp Tür’lere yönelik olarak Özel’leştirilmelidir.          Faydası daha da çoğalacak, amaçlanan ilgi ve bilgilenme düzeyi daha yüksek seviyede gerçekleşecektir.
Bu da Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarından umulan faydayı Kooperatifçiliğimize ve topluma, doğru bir uygulama olarak yansıtacaktır.
 
8 - )            SONUÇ OLARAK...
 
             Yüce Milletimizin Kanı ve Canı ile Kurduğu Cumhuriyetimiz’ in bu günlere nasıl geldiğinin bilincinde olarak, her türlü bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı olduğumuzu, Atatürk ilke ve Devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ile geleceğimizin Temel Taşları olduğu gerçeğini bir kere daha paylaşıyoruz.
            Partiler Üstü Politika ilkemiz gereği, her türlü politik akım veya oluşumun üstünde tuttuğumuz Kooperatifçilik Hareketi, bizlerin bu inancıyla büyüyecektir.
            Kıvançta ve tasada birlikte hareket etme yeteneğine sahip bir ulusun evlatları olarak, 12 Mayıs 2014 de, Soma’da yaşanan acı verici sonuca maruz kalan emekçi kardeşlerimize rahmet, ailelerine metanet dilerken, yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu ve onu yaşatanlar mutlu olsun.
            Ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda; her türlü legal, demokratik kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğumuzu vurgularız.
            Bu duygu ve düşüncelerle onaylanmak ve kamuoyuna duyurulmak üzere, hazırda bulunan Seminer Katılımcılarımıza arzederiz. Saygılarımızla. 25 Mayıs 2014
 
                                               Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 
Celil ARSLAN          Mahmut ÇAKAR      Ahmet DAĞ              Mehmet BUZACI
Gnl. Bşk. Yrd.                       Ege Brl. Bşk.              Dent. Kur. Üye.         Dent. Kur. Üye.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.S. TÜM TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU’ NDAN, YENİ YIL MESAJI
İNSAN, YALNIZ YAŞAMASI ÇOK MÜMKÜN OLMAYAN SOSYAL BİR VARLIKTIR. DAİMA KENDİSİNDEN BAŞKA İNSANLARLA Y
Detay
19. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI
S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliğimiz’ n 19.( On dokuz ) Olağan Genel Kurulu, 22 Haziran 2013 Cumartesi günü
Detay
DEAR COOPERATİVE MEMBERS, DEAR FRİENDS,
The Central Committee for S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri has completed its preliminary work for Manager Training Semina
Detay
1163 KOOPERATİFLER KANUNU İNGİLİZCE
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE General Directorate Of Organization LAWS ON COOPE
Detay
1163 KOOPERATİFLER KANUNU
KOOPERATİFLER KANUNU Kanun Numarası : 1163 Resmi Gazete Tarihi : 10.5.1969 Kabul Tarihi : 24.4.1969 Resmi Gazete Sayıs
Detay